Õppekava

Tartu Lasteaed Karoliine õppe- ja kasvatustegevuse põhimõtted


 • Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamiseks koostatakse lasteaia õppekava, rühmade õppe- ja tegevuskavad, mida arendatakse vastavalt uutele vajadustele järgnevatel aastatel.
 • Lasteaiaõpetaja ülesanne on lapse arengut tunda määrani, mis võimaldab läbi viia protsessikeskset, vanuseastmeid ning individuaalsust arvestavat õppe- ja kasvatustööd ja kujundada aktiivsuspedagoogikal rajanevat õpikeskkonda.
 • Lasteaed koos lapsevanematega on kõlbeliste väärtuste kujundaja, lapse aktiivsuse suunaja.
 • Lasteaed oma tegevustes toetub Hea Algus kasvatusfilosoofiale. Printsiibiks on turvalisus, integreeritus, järjepidevus, ühistöö ja individuaalsus.
 • Riik, linnavalitsus ja lapsevanemad tagavad ressursid asutuse edukaks funktsioneerimiseks põhi- ja tugitegevusteks.


Tartu Lasteaed Karoliine õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid


 • Toetada laste kehalist, vaimset ja sotsiaalset, kõlbelist ja esteetilist arengut, et kujuneksid eeldused igapäevaeluga toimetulekuks ja koolis õppimiseks.
 • Luua lapse arengut soodustav õpikeskkond:
  • tagades turvatunde ja eduelamuse
  • toetades lapse loomulikku huvi saada kogemusi ümbritsevast elust looduse ja ühiskonnaelu kohta
  • omandada teadmisi läbi tajukogemuse, mälu ning mõtlemise arendamise kaudu
 • Soodustada lapse kasvamist aktiivseks vastutus-, otsustus- ja valikuvõimeliseks, oma otsusele ja tunnustatud käitumisnormidele vastavalt käituvaks, teiste suhtes avatuks, teisi arvestavaks, tundlikuks, koostöövalmiks inimeseks. Luua lapsel terviklik maailmapilt tema enda uudishimul ja aktiivsusel.
 • Lasteaia personali ülesandeks on saavutada kliendi rahulolu (lapsevanemate rahulolu ja heakskiit). Luua head suhted lastevanemate nõustamisel. Võtta arvesse oma töö korraldamisel ankeetküsitluste tulemusi ja lastevanemate abi õpikeskkonna loomisel.


Tartu Lasteaed Karoliine kasvatusfilosoofia


 • Turvalise päevahoiu ja õpi- ning mängukeskkonna loomine, mis tagab lapse individuaalse arengu eakohasuse, kõne, mõtlemise, tajukogemused, emotsionaalsuse, liikumisvajaduse, tema eneseteostuse mängus, valik- ja vabategevustes vastavalt lapse huvidele ja vajadustele.
 • Ümbritseva maailma nähtustele sisu ja rütmi andmine arvestades eesti rahva kultuuripärandit, kõlbelisi kasvatusväärtusi perekasvatuse kasvatusväärtustega kohandades. Lapse kui terviku nägemine ümbritsevas maailmas kui tervikus.
 • Lapsesse positiivselt suhtuva tundliku lasteaiaõpetaja visiooniks on arendada iga laps vastavalt hea tava kohaste põhiväärtuste kandjaks ning elukestvaks õppijaks.
 • Kasvatuse põhiväärtusteks on: töökus, ausus, usaldus, pühendumine, andestamine, vabandamine, sõbralikkus, empaatiavõime, teistega arvestamine, korraarmastus, enesealgatuse ja lõpuni tegemise tahtmise kujundamine.
 • Avatus ja innovaatilisuse rakendamine õppeprotsessi kujundamisel, kvaliteedi hindamisel ja rakendamisel.
 • Laste huvide, soovide ja vajaduste arvestamine kommunikeerimisel lapse ja tema vanemate ning vanavanematega.
 • Riikliku õppekava täitmine lapsest lähtuva metoodika valimine, üldõpetusel põhineva metoodika täiustamine alternatiivpedagoogikas positiivset mõju avaldavate võtetega.